Back

In Vitro Activity of AZD0914, a Novel DNA Gyrase Inhibitor, against Chlamydia trachomatis and Chlamydia pneumoniae

November 12, 2014